wtorek, 16 listopada 2021

Ochrona elektryczna instalacji fotowoltaicznych

 

Ochrona elektryczna instalacji fotowoltaicznych

Branża fotowoltaiczna w naszym kraju od trzech lat przeżywa „boom”. Technologia pozwalająca na przetwarzanie energii z promieniowana słonecznego na energię elektryczną do zasilenia instalacji wewnętrznej dzięki możliwości wykorzystania przez osoby prywatne i programowi dofinansowania cieszy się dużą popularnością. Wg danych, regularnie udostępnianych przez Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”, wzrost mocy zainstalowanej w roku 2020 wyniósł 200% w stosunku do roku 2019. Największy udział w rynku mają właśnie mikroinstalacje (czyli instalacje o łącznej mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 50kW) – stanowiły 77% mocy zainstalowanej. Wyniki pierwszego kwartału tego roku w dalszym ciągu wskazują na dynamiczny przyrost nowych instalacji PV (ang. photovoltaics). Skumulowaną moc zainstalowaną w PV zależnie od wielkości instalacji przedstawiono poniżej.Rysunek 1. Skumulowana moc zainstalowana w PV zależnie od wielkości instalacji wg IEO.

Montaż systemu PV jest kosztową inwestycją o prostej stopie zwrotu szacowanej na kilka lub kilkanaście lat. Dlatego kluczowym aspektem pozostaje trwałość elementów instalacji przynajmniej przez okres objęty zwrotem poniesionych nakładów. Każde uszkodzenie, a następnie związane z nim i konieczne do poniesienia koszty opóźniają moment osiągnięcia zysku. Ochrona instalacji PV to tak naprawdę ochrona podjętej inwestycji.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że zjawisko wyładowania atmosferycznego może spowodować pożar, uszkodzenie budynku lub spalenie instalacji elektrycznej oraz uszkodzenie wszystkich włączonych do niej urządzeń, np. telewizora, komputera itp. Wyniki badań z kilku ostatnich lat wskazują na większą liczbę wyładowań na km2 niż w danych normowych (średnia roczna gęstość wyładowań doziemnych wynosi odpowiednio 1,8 i 2,5 km2/rok). Wg danych pozyskanych z sieci komercyjnych np. PERUN wynika, że na terenie naszego kraju w roku 2019 r. średnia liczba doziemnych wyładowań atmosferycznych na 1 km2 była zdecydowanie wyższa niż zakładana przez normę i sięgała miejscowo nawet 50-ciu uderzeń.

Z uwagi na fakt, że instalacje PV w Polsce są montowane w tysiącach sztuk, ale od stosunkowo niedawna to problem uszkodzeń spowodowanych wyładowaniem piorunowym jest prawie niezauważalny. Natomiast nasi zachodni sąsiedzi, którzy regularnie zajmują czołowe pozycje w Unii Europejskiej pod względem rocznego przyrostu nowych mocy w PV, w 2010 opublikowali raport ze statystykami przyczyn uszkodzeń instalacji PV. Wg danych niemieckich towarzystw ubezpieczeniowych najważniejszą przyczynę (z 26%) stanowią wyładowania atmosferyczne oraz przepięcia. Poniżej przedstawiono przyczyny wskazane w raporcie.Rysunek 2. Najważniejsze przyczyny uszkodzeń instalacji PV.

To stanowisko potwierdza norma PN-EN 62305-2, która do przewidywanych zagrożeń zalicza wyładowanie piorunowe – bezpośrednie i pośrednie (zjawisko przepięcia). 

Poszukując wiarygodnych informacji nt sposobu zabezpieczenia oraz wymagań stawianych elementom mającym ochronić system PV przed skutkami wyładowań piorunowych i zjawiskiem przepięć warto odwołać się do norm technicznych obowiązujących w kraju. Wśród nich wyróżniamy:

     PN-EN 62305 (wieloarkuszowa) Ochrona odgromowa,

     PN-EN 62561 (wieloarkuszowa) Elementy urządzenia piorunochronnego (ang. lighting protecting system components - LPSC)

     PN-EN 50539-11 Wymagania i badania dla ograniczników przepięć (ang. surge protection devices – SPD) w zastosowaniach fotowoltaicznych

     PN-HD 60364-7-712 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania

Norma PN-EN 62305-3 wyróżnia dwie funkcje: projektową - projektanta ochrony odgromowej jako „specjalistę kompetentnego i wykwalifikowanego w zakresie projektowania LPS” i wykonawczą – wykonawcę ochrony odgromowej jako „osobę kompetentną i wykwalifikowaną w zakresie instalowania LPS”. Funkcje projektanta ochrony odgromowej z uwagi na brak wydzielonego zakresu w ramach uprawnień budowlanych przejęli projektanci-elektrycy. W charakterze wykonawcy ochrony odgromowej występują głównie firmy elektryczne, ogólnobudowlane i dekarskie po krótkim przeszkoleniu swoich pracowników. W wielu przypadkach podstawowe przeszkolenie wystarczy dla prawidłowego wykonania urządzenia piorunochronnego pod warunkiem, że dokumentacja projektowa będzie sporządzona z należytą starannością. Osobiście polecam jednak konsultacje i skorzystanie z usług firm, których działalność jest związana wyłączenie z tym zakresem. Budniok Technika jest firmą zajmującą się ochroną elektryczną obiektów.

Najważniejsze elementy dobrze zaprojektowanej ochrony instalacji PV obejmują:

     instalacje odgromową – ochronę zbudowaną o metodę np. kąta ochronnego lub toczącej się kuli i zachowanie odstępu izolacyjnego, 

     uziemienie i połączenie wyrównawcze, 

     dobór odpowiednich SPD, 

     minimalizację pętli indukcyjnej.  

Poniżej krótko przedstawiono najważniejsze informacji nt. każdego z elementów.

Na instalację odgromową składa się zastosowanie zwodów pionowych zwanych potocznie franklinami, sztycami czy iglicami i masztów lub wygiętego pod odpowiednim kątem zwodu niskiego, oraz zwody poziome i przewody odprowadzające, aż do złącza kontrolnego. Zależnie od lokalizacji elementów instalacji PV, klasy LPS i wybranej metody (kąta ochronnego lub toczącej się kuli) dobieramy wysokość zwodu pionowego tak, aby system PV znalazł się w tzn. „strefie ochrony” (strefa LPZ0B oznacza brak wyładowania bezpośredniego, częściowy lub indukowany prąd pioruna). Od strony materiałowej informacje na temat wymagań stawianych elementom instalacji oraz ich trwałości znajdują się w normie PN-EN 62561.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za zastosowanie zwodów pionowych i zarazem lokalizacją paneli PV w strefie chronionej jest zapis normy PN-EN 62305-3: „wszystkie urządzenia dachowe z materiału izolacyjnego lub przewodzącego, które zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji, powinny się znajdować w przestrzeni ochronnej układu zwodów”.

Niezwykle ważnym zagadnieniem jest separacja elektryczna zewnętrznego LPS od instalacji PV. Ochroni ona elementy metalowe przed tzn. „przeskokiem iskry”. Każdorazowo obliczenie wymaganego odstępu separacyjnego wykonuje się w oparciu o zapisy punktu 6.3. i załącznik C normy PN-EN 62305-3. Poniżej przedstawiono szkic obrazujący zastosowanie metodę kąta ochronnego i zachowanie odstępu separacyjnego (S). Należy pamiętać, że nawet gdy nie ma możliwości zachowania odstępu separacyjnego jest rozwiązanie w postaci elementów izolowanych (maszty, przewody niskoimpedancyjne pełniące funkcję separatora itp).Rysunek 3. Ochrona odgromowa paneli poprzez zastosowanie zwodu pionowego i zachowanie odstępu separacyjnego

Uziemienie i połączenia wyrównawcze stanowią ważny element bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej. Ich zadaniem jest bezpieczne rozproszenie prądy piorunowego w gruncie i wyrównanie różnic potencjału między elementami podłączonymi. Konieczność podłączenia modułu do systemu uziemiającego regulują wytyczne producentów. Natomiast zawsze należy uziemić system mocowania paneli. Jednocześnie warto zaznaczyć, że nieuziemiony moduł jest urządzeniem bezpiecznym elektrycznie w normalnych warunkach pracy. Uziemione połączenie wyrównawcze poprawia bezpieczeństwo pracy instalacji fotowoltaicznej w szczególnych sytuacjach, jak uszkodzenie modułu czy w trakcie wyładowań atmosferycznych w pobliżu instalacji. Przy wykonywaniu połączenia wyrównawczego należy pamiętać, że wszystkie uziemienia po stronie DC i AC powinny być wspólne. Od strony materiałowej informacje na temat wymagań stawianych elementom instalacji oraz ich trwałości znajdują się w normie PN-EN 62561.

Najważniejszym i najdroższym elementem systemu PV jest falownik (inwerter). Dlatego też na jego ochronę należy położyć największy nacisk. Dobór ogranicznika po stronie DC jest uzależniony od wartości napięcia jałowego łańcucha PV w warunkach STC (ang. standard test cell) zgodnie z poniższym wzorem

1,2 x UOC STC UCPV

gdzie:

UCPV – maksymalne napięcie ciągłej pracy ogranicznika

UOC STC – napięcie jałowe łańcucha PV w warunkach STC

Dobór odpowiedniego typu ogranicznika można sprawdzić do dwóch przypadków:

1. jeżeli zachowany jest odstęp separacyjny to:

a.   instaluje się ogranicznik typu 2,

b. jeżeli odległość między panelami (skrzynką przyłączeniową), a inwerterem jest większa niż 10 m – ogranicznik instaluje się dodatkowo przed falownikiem.

2. jeżeli nie jest zachowany jest odstęp separacyjny to:

a.   instaluje się ogranicznik typu 1+2,

b. niezależnie od odległością między panelami (skrzynką przyłączeniową), a inwerterem dodatkowy ogranicznik instaluje się także przed falownikiem.

Ostatnim z podstawowych sposobów ochrony instalacji PV jest minimalizacja pętli indukcyjnej.             Aby zminimalizować wyindukowane napięcie podczas uderzenia pioruna, należy poprowadzić trasy przewodów modułów PV w taki sposób, aby tworzyły jak najmniejsze pole powierzchni. Poniższy rysunek obrazuje to zagadnienie.Rysunek 4. Ochrona odgromowa paneli poprzez minimalizację pętli indukcyjnej

W praktyce elementy ochrony możemy przedstawić w oparciu o dwie sytuacje:

a. gdy odstęp separacyjny między panelami, a systemem LPS nie jest zachowany,

b. gdy odstęp separacyjny między panelami, a systemem LPS jest zachowany lub też brak jest instalacji LPS. Obie sytuacje przedstawiają dwa kolejne rysunki.Rysunek 5. Elementy ochrony paneli PV w sytuacji, gdy odstęp separacyjny między panelami,
a systemem LPS nie jest zachowanyRysunek 6. Elementy ochrony paneli PV w sytuacji, gdy odstęp separacyjny między panelami,
a systemem LPS jest zachowany lub w sytuacji, gdy brak instalacji LPS

Podsumowując możemy przedstawić następujące wnioski:

1.  Przyrost nowych instalacji PV jest dynamiczny.

2.   Ochrona instalacji PV to ochrona podjętej inwestycji.

3. Istnieją na rynku rozwiązania i produkty zwiększające bezpieczeństwo instalacji PV.

Budniok Technika jest firmą zajmującą się ochroną elektryczną obiektów. Działamy na wszystkich etapach realizacji inwestycji, a na naszą ofertę składają się realizacje dostaw, konsultacje i doradztwo, projektowanie i wykonawstwo. Wszystkie działania wyłączenie z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego obiektów.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

  e-mailowego:   biuro@budniok.com.pl

 telefonicznego:

        Wojciech Szczepańczyk  +48 507 010 945 (doradztwo handlowe)                            

        Kamil Błażyca +48 519 100 602 (doradztwo techniczne)

Istnieje możliwość doboru niezbędnych elementów indywidualnie po przesłaniu dokumentacji projektowej.

LITERATURA:

1.Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej pt. „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”

2.http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,ochrona_odgromowa_i_przepieciowa_instalacji_fotowoltaicznej,7874 [dostęp 17.12.2019 r.]

3.Katalog SALTEK s.r.o. pt. „Rozwiązanie. Systemy fotowoltaiczne. Ochrona przed przepięciami” 08/2018

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Autor: Kamil Błażyca, Inżynier produktu w firmie Budniok Technika

czwartek, 4 listopada 2021

Opłata ryczałtowa - płatność za usługę wymiany falownikach w ramach gwarancji

 Opłata ryczałtowa - płatność za usługę wymiany falownikach w ramach gwarancji

Za wykonanie usługi wymiany falownika w ramach gwarancji, przysługuje firmie wykonującej taką usługę, opłata ryczałtowa wg cennika SMA AG.

Aby otrzymać odpowiednią kwotę, należy wystawić fakturę wg wzoru podanego na stronach 5 oraz 9 w tej instrukcji.

Gotowy formularz faktury, można pobrać z tego linka

Następnie fakturę należy przesłać na adres kreditoren@sma.de 

sobota, 9 października 2021

Kod Grid Guard Code - nowa procedura

 Kod Grid Guard Code - nowa procedura

Dzięki nowemu portalowi MySMA możemy pozyskać teraz kod Grid Guard Code zupełnie za darmo. 
Cała procedura jest w pełni zautomatyzowana i kod można uzyskać samemu. 

W tym celu należy:

Zarejestrować / zalogować się w portalu MySMA

Przejść do zakładki Online Service Center (na razie strona jest dostępna w języku angielskim)

Następnie kliknać w zakładce My Cases i kliknąć w link Request or View SMA Grid Guard Code

Następnie należy zapoznać się z informacjami i kliknąć Dalej

W kolejnym kroku zostaniemy zapytanie czy jesteśmy wykwalifikowanym elektrykiem. Tylko takie osoby powinny posługiwać się Grid Guard Codem!

Po wybraniu odpowidzi Yes, Grid Guard Cod zostanie wygenerowany. 

wtorek, 5 października 2021

poniedziałek, 4 października 2021

Aktywacja oraz sterowanie mocą bierną w falownikach STP 3 generacji

Aktywacja oraz sterowanie mocą bierną w falownikach STP 3 generacji

Zanim przystąpimy do zmieniania parametrów pracy falownika, należy dobrze zapoznać się z niniejszą instrukcjąAktywacja niedziela, 3 października 2021

Wymiana modułu SB5GCOM w falowniku STP 3 generacji

 Wymiana modułu SB5GCOM w falowniku STP 3 generacji

Moduł SB5GCOM jest odpowiedzialny za zbieranie, przetwarzanie oraz wysyłanie danych na serwer Sunny Portal.
 
Ważne!

Zanim przystąpi się do wymiany modułu, należy sprawdzić wersję firmwaru w falowniku, w którym chcemy wymienić moduł. Może się stać, że falownik (a dokładnie płyta AC CON) będzie miał wgraną starszą wersję, a moduł który będziemy chcieli wymienić nowszy firmware. W takim przypadku po wymianie modułu, będzie wciąż problem z komunikacją falownika. W przypadku wersji z wyświetlaczem, będzie co prawda zasilanie i podświetlenie ekranu, ale będzie brak jakichkolwiek informacji na wyświetlaczu.  
 


poniedziałek, 27 września 2021

Optymalizatory TIGO - procedura serwisowa

 Optymalizatory TIGO - procedura serwisowa

  

 
Firma TIGO w roku 2016 sprzedała część swoich udziałów firmie SMA i w ten sposób zawiązała się współpraca oraz dystrybucja produktów TIGO w portfoliu sprzedażowym SMA. Współpraca ta trwała do roku 2020 i w tym czasie SMA odpowiadało ze serwis i wsparcie produktów TIGO, które były sprzedawane przez kanały dystrybucyjne SMA. 

    W Polsce jedynym kanałem sprzedażowym produktów TIGO z portfolia SMA była firma KENO (nadal jest, ale już bezpośrednim dystrybutorem firmy TIGO) i produkty TIGO sprzedawane przez KENO w latach 2016 - 2020 są objęte gwarancją i serwisem bezpośrednio SMA lub firm partnerskich. Dla polskiego rynku jest to firma TERMS A.S. którą można kontaktować telefonicznie lub mailowo.
 
    W przypadkach zakupu produktów TIGO po roku 2020 i od innych dystrybutorów niż KENO w latach 2016-2020 odpowiedzialność ze serwis i wsparcie techniczne przejmują już bezpośrednio dystrybutorzy, wprowadzający produkty na polski rynek. 

Można jeszcze skorzystać z oficjalnego serwisu firmy TIGO na stronie 

Lub kontaktować pracowników serwisu przez WhatsApp pod numerami:

+39 342 67 92 285 (English, Italian, Spanish)
+39 331 133 8002 (English, German)
+972 50 687 8618 (English, Hebrew)

piątek, 17 września 2021

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected

 SMA Smart Connected jest bezpłatną i automatyczną usługą monitorowania usterek. Smart Connected została stworzona specjalnie pod kątem systemów i komponentów systemów firmy SMA i zapewnia bezpieczną eksploatację systemu w przyszłości oraz minimalizuje czas przestojów. W przypadku usterki nasza firma szybko stawia właściwą diagnozę. Dzięki temu instalator może wykonać odpowiednie prace serwisowe przy urządzeniu. Oszczędza on cenny czas, unika kosztów analizy i może ograniczyć do minimum czas przestoju systemu. Usługa SMA Smart Connected pozwala instalatorom oraz operatorom lub/i użytkownikom instalacji na zachowanie spokoju ducha.

Bezpłatna usługa SMA Smart Connected zapewnia wysyłanie komunikatów o usterkach przez falowniki bezpośrednio do centrum kontaktowego firmy SMA lub instalatora.

Instrukcja aktywacji SMA Smart Connected w Sunny Portal clasic. wtorek, 31 sierpnia 2021

SHP3 - wymiana karty komunikacyjnej

SunnyHighpowerPeak 3 - wymiana karty komunikacyjnej

Instrukcja dla wymiany karty komunikacyjnej, krok po kroku:

1. Falownik należy odłączyć od napięcia, zgodnie z instrukcją, rozdział 10: Odłączanie falownika od napięcia

2. Należy odmontować przednią obudowę falownika (z wyświetlaczem). W przypadku wersji SHP3 dla 1500 VDC, należy użyć odpowiedniech narzędzi przeznaczonych do pracy 1500 wolt. 

3. Karta komunikacyjna jest umieszczona w górnej części falownika (zaznaczona niebieskim kolorem na zdjęciu)

4. Należy odłączyć taśmę oraz przewód ethernet, odkręcić śruby mocujące i zamontować nową kartę komunikacyjną. 
5. Nową kartę należy dokręcić śrubami o sile 1,8 Nm. 
6. Po dokręceniu śrub należy podłączyć tylko taśmę łączeniową. Nie wolno podłączać przewodów ethenret!!!

7. Należy podłączyć zasilanie AC oraz DC. Płyta BFS falownika zacznie nagrywać dane do nowej karty komunikacyjnej (między innymi numer seryjny falownika oraz parametry). Procedura trwa ok. 20 minut. Nie wolno w tym czasie rozłączać zasilania. Utrata zasilania może spowodować awarię całego falownika!!!
8. Po 20 minutach należy podłączyć bezpośrednio laptop z kartą komunikacyjną przewodem ethernet.  Nie wolno jeszcze integrować falownika z data logerem czy też innym elementem systemu monitroingu!!!
9. Po bezpośrednim podłączeniu laptopa z falownikiem, należy się zalogować do jego intrefejsu WEB UI z przeglądarki internetowej i należy sprawdzić czy numer seryjny wyświetalny w lewym dolnym rogu, jest zgodny z numerem seryjnym z tabliczki znamionowej falownika. 

10. Hasła, ustawienia modułów IO, stały adres IP się nie kopiują. Należy je ustawić ponownie lub wgrać z pliku back up. 
11. Dostarczona karta komunikacyjna może posiadać starszy firmware, w takim przypadku należy wgrać nowszą wersję z pliku poprzez interfejs WEB UI.
12. Po wprowadzeniu haseł, ustawień oraz kontroli firmwaru, można podłączyć kabel ethenret od magistrali komunikacyjnej.

  Wymiana karty jest gotowa. Nowy RIC oraz PID falownika znajduje się na naklejce, dostarczonej wraz z kartą. 

poniedziałek, 30 sierpnia 2021

CORE 1 - wymiana karty komunikacyjnej

CORE 1 - wymiana karty komunikacyjnej

Procedura wymiany modułu komunikacyjnego, krok po kroku:

Przed wymianą modułu, należy odłączyć falownik spod napięcia, tak jak jest to opisane w instrukcji, rozdział czwarty: Odłączanie falownika spod napięcia


Jeżeli już mamy falownik odłączony od napięcia, a wszystkie procedury bezpieczeństwa zostały spełnione, możemy przejść do wymiany modułu. W tym celu należy:

 • Odmontować przednią pokrywę falownika. Karta komunikacyjna znajduje się w górnej części falownika. 
 • Odłączyć wszystkie konektory, wraz z przewodem komunikacyjnym

 • Odkręcić śruby montażowe karty i zdemontować kartę.
 • Zamontować zamiennik, dokręcając śruby montażowe z siłą 3.5Nm.
 • Podłączyć konektory taśm, ale nie podłączać przewodu komunikacyjnego ethernet!!!


 • Załączyć zasilanie AC oraz DC (wszystkie elementy modułowe instalacji AC, wyłącznik DC przełączyć do pozycji 1)
 • W momencie podłączenia zasilania, rozpocznie się proces zgrywania danych z płyty BFS do karty komunikacyjnej (między innymi numer seryjny falownika). Ten proces trwa zazwyczaj ok. 15 - 20 minut i podczas tego czasu nie wolno wykonywać żadnych inny czynności na falowniku. 
 • Proces zgrywania danych do karty komunikacyjnej jest gotowy, jeżeli falownik generuje punkt dostępu sieci WLAN (access point) z takim samym numerem seryjnym, jaki jest podany na tabliczce znamionowej. 
 • Jeżeli po 20 minutach, falownik wciąż nie generuje punktu dostępu z właściwym numerem seryjnym, należy odłączyć falownik z zasilania AC oraz DC na krótką chwilę.
 • W momencie kiedy widzimy punkt dostępu falownika z właściwym numerem seryjnym, proces zgrywania danych do karty komunikacyjnej jest u końca. Teraz należy podłączyć kabel komunikacyjny. 


 • Wymiana karty jest gotowa. 

O czym jeszcze należy pamiętać?

 1. Hasła, stały adres IP, ustawienia modułów IO się nie kopiują. Należy ponownie je ustawić lub nagrać z pliku back up. 
 2. PIC oraz RID karty komunikacyjnej należy zawsze podawać z etykiety dostarczonej razem z nową kartą komunikacyjną.
 3. Z powodu silnego źródła elektromagnetycznego jakim jest falownik o mocy 50 kWp, połączenie WLAN nie nadaje się do skonfigurowania stabilnego połączenia komunikacyjnego.
Tylko połączenie przewodem ethernet gwarantuje stabilne połączenie komunikacyjne.

wtorek, 24 sierpnia 2021

Dziwne dzwięki falownika - nieprawidłowa praca cewki

 Dziwne dźwięki falownika - nieprawidłowa praca cewki

Falownik może czasami wydawać niestandardowe dźwięki. Zazwyczaj się tak dzieje, jeżeli jakość w sieci elektroenergetycznej jest słaba i nieodpowiada normam, a w sieci dochodzi do wahań napięcia (charakterystyczne mruganie żarówek). Dźwięki jakie wtedy wydaje falownik, są reakcją jego elementów indukcyjnych i pojemnościowych na słabą jakość energii. 

Aczkolwiek może się stać, że sieć elektroenergetyczna jest stabilna i o odpowiedniej jakości, a pomiary parametrów sieci są w normie. Jeżeli falownik wydaje podjerzane dźwięki, to wskazuje to zazwyczaj na usterką któregoś jego elementu, najczęściej cewki. Takie urządzenie należy zgłosić do wymiany lub naprawy. 

Poniźej nagranie, w którym można usłyszeć, jaki dźwięk wydaje nieprawidłowa praca jednej z cewek.    

poniedziałek, 23 sierpnia 2021

Sunny Home Manager 1.0 - pierwsza generacja

 Sunny Home Manager 1.0 - pierwsza generacja popularnego data managera

Pierwsza wersja popularnego data managera dla instalacji domowych, co prawda nie jest już w produkcji ani w sprzedaży, ale liczba sprzedanych tych urządzeń w Polsce jest spora. Obsługa pierwszej wersji SHM może być problematyczna, dla części instalatorów i serwisowych techników, którzy nie brali udziału szkoleń w dawnej siedzibie SMA Polska. 

Dlatego ten wpis jest adresowany dla ludzi, którzy szukają informacji na temat SHM 1.0

Najważaniejsze cechy urządzenia:
 • komunikuje z urządzeniami poprzez ethernet oraz technologię Bluetooth (do 12 falowników na jeden SHM)
 • potrafi sterować drogą radiową gniazda SMA lub Edymax jeśli są kompatybilne (do 10 sztuk)
 • służy do sterowania energią wysyłaną do sieci, w kombinacji z pierwszą wersją miernika energii SMA Energy Meter -10 
Data loger nie posiada technologii WLAN.

Pod tym linkiem, można sciągnąć polską instrukcję obsługi SHM 1.0

Przykład konfiguracji Zero Export, za pomocą SHM 1.0czwartek, 19 sierpnia 2021

SUNNY TRIPOWER CORE2 - kompatybilność z sieciami AC

 SUNNY TRIPOWER CORE2 - kompatybilność z sieciami AC

Falownik STP CORE2 można podłączyć bezpośrednio z siecią niskiego napięcia, bez konieczności podłączenia do transformatoru średniego napięcia, w następujących konfiguracjach:

Dane techniczne dla połączenia AC:
 • 400 Vac. możliwe równoległe połączenie z odbiorami
 • przekrój przewodów od 70 aż 240 mm kwadrat, przewód N nie jest podłączany
 • 2 punkty uziemniające PE
 • zamontowany bezpośrednio ochronnik przepięć typu II  
 • w przypadku konieczności zastosowania wyłącznika różnicowo-prądowego, należy zainstalować wyłącznik typu B o wartości prądu upływu 1100mA lub większym. 


wtorek, 10 sierpnia 2021

Przerwy w rejestrowaniu produkcji PV - Sunny Portal

 Przerwy w rejestrowaniu produkcji PV - Sunny Portal

W niektórych przypadkach może dojść do "przerw" w wykresach produkcji na platformie Sunny Portal. 
Przerwy te są zazwyczaj widoczne w wykresie dotyczącym danego miesiącia, gdzie dzienna produkcja jest podzielona na poszczególne słupki. 


Przyczyny występowania przerw w monitoringu to:
 •  nieodpowiedni ruter/switch, który nie spełnia wymagań dla komunikacji produktów SMA
https://smaserwis.blogspot.com/2020/09/komunikacyjne-dla-rutera-switcha-aby.html
 • brak synchronizacji czasu falownika / problem z serwerem NTP
https://smaserwis.blogspot.com/2020/12/serwer-dns-oraz-ntp-troubleshooting.html
 • przerwa pracy falownika lub wypadek zasilania rutera/switcha na dłuższy okres czasu. 
Serwis SMA ma możliwość za pomocą rekalkulacji skorygować takie przerwy w miesięcznych wykresach. Rekalkulacja jest możliwa do przeprowadzenia maksymalnie do 3 miesięcy, po pojawieniu się przerw. 

W celu zgłoszenia prośby o rekalkulację należy wysłać email na sma-service@terms.eu, z nazwą instalacji w Sunny Portalu, podając datę występowania przerw.

Rejestracja instalacji na Sunny Portalu

Ochrona elektryczna instalacji fotowoltaicznych

  Ochrona elektryczna instalacji fotowoltaicznych Branża fotowoltaiczna w naszym kraju od trzech lat przeżywa „boom”. Technologia...

Sunny Portal - brak komunikacji pomiędzy serwerem a urządzeniem; błąd "721"